Audite externe efectuate în cadrul ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Nr.

 Denumirea Hotărârii Curții de Conturi

1.

 

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 1din 24 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea gradului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit dispuse potrivit Hotărârii Curții de Conturi nr.55 din 08.12.2014

2.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.28 din 22 iunie 2017 asupra Raportului auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional

3.

 Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației ”

4.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 47 din 28 septembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ,,Filiera Vinului”

5.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 65 din 30 noiembrie 2017 privind Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova

6.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 30 din 04 iulie 2017 ”Privind Raportul auditului performanței „Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri ,,Cricova” S.A. și Centrul de Business și Turism ,,Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016”

7.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.32 din 05 iulie 2017 ”Privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unor instituții din subordine pe anul 2016 și Raportul de audit privind conformitatea activității Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a unor entități din subordine în anul 2016” 

8.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.55 din 8 noiembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”

9.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 69 din 19 decembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Asigură Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin controalele efectuate, că toate produsele alimentare provenite din import sunt sigure și nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor?”

10.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 71 din 20 decembrie 2017 privind Raportul auditului performanței asupra gestionării Fondului ecologic național în exercițiul bugetar 2016

11.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 35 din 22 iunie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat încheiate la 31 decembrie 2017

12.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 58 din 31 iulie 2018  cu privire la Raportul auditului performanței ,,În ce măsură managementul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) asigură atingerea impactului scontat?

13.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 39 din 26 august 2018 privind Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor fondului Ecologic Național în anul 2017

 

14.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 63 din 6 august 8.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, încheiate la 31 decembrie 2017

15.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 99 din 21 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare  ale Unității pentru Implementarea și Coordonarea Proiectelor Instituția Publică „EMP management durabil POP”, încheiate la 31 decembrie 2017

16.

HCC nr.17 din 2 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței ,,Sunt gestionate în mod eficient și eficace investițiile în cadrul Proiectului ,,Tranziția la Agricultura Performantă”, prin aplicarea mecanismelor existente?”

17.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.32 din 24 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2018

18.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei și Vinului

19.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 65 din 25 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței „Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională”

20.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.68 din 26 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile”

21.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.74 din 16 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității

cu tematica „Acordarea sprijinului financiar din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a fost efectuată conform criteriilor stabilite?”

22.

Raportul de audit privind implementarea HG nr. 201 din 28 martie 2017 (Securitatea cibernetică).

23.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 3 din 29 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței activității întreprinderilor de stat al căror fondator în anii 2015-2018 a fost Agenția „Apele Moldovei”

24.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 11 din 25 martie 2020 cu privire la Raportul auditului de conformitate a gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare pe perioada de activitate

25.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 15 din 29 aprilie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” încheiate la 31 decembrie 2019

26.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 16 din 29 aprilie 2020 referitor la Hotărârea nr.43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației ”

27.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.26 din 29 iunie 2020 cu privire la auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2019

28.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.55 din 8 noiembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”

29.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.41 din 29 iulie 2020, cu privire la Raportul auditului performanței ,,Mecanismele existente asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”

30.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 66 din 16 decembrie 2020 cuprivire la Raportul auditului asupra situațiilor financiare ale Universității Agrare de Stat din Moldova încheiate la 31 decembrie 2019

31.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 67 din 16 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale

32.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. ­­­­70 din 21 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Măsurile prevăzute în  programul de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2017-2020 au atins rezultatele scontate?”

33.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.82 din 28 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței: „În ce mod activitățile  realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?”

34.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr._26 din_21 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului performanței de mediu în domeniul managementul deșeurilor

35.

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr._29 din_25 iunie 2021 „Cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la 31 decembrie 2020”