ANUNȚ

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Serviciului de Stat  „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, în care Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului exercită funcția de fondator.

 

Directorul Centrului de Stat are următoarele atribuții:

1) conduce activitatea și asigură funcționarea eficientă a Centrului de Stat;

2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite;

3) încheie contracte de prestare a serviciilor, de efectuare a cercetărilor științifice cu beneficiari și furnizori de bunuri și servicii, conform prevederilor cadrului normativ;

4) prezintă Consiliului informația despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficiențele depistate, precum și planul de acțiuni privind corectarea abaterilor și înlăturarea deficiențelor identificate;

5) asigură prezentarea, în modul stabilit, organelor de stat respective a situațiilor financiare, a rapoartelor fiscale, a dărilor de seamă statistice și de alte tipuri;

6) asigură înaintarea către fondator a propunerilor de politici publice și proiecte de acte normative necesare realizării misiunii Centrului de Stat și participarea (în grupuri de lucru) la elaborarea acestora;

7) reprezintă Centrul de Stat în relațiile cu autoritățile administrației publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instituțiile donatoare, instanțele judecătorești, instituțiile financiare, cu alte persoane juridice și fizice;

8) asigură elaborarea și prezintă Consiliului spre aprobare proiectul de buget al Centrului de Stat;

9) asigură executarea deciziilor Consiliului și a fondatorului;

10) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Centrului de Stat și autenticitatea indicilor economici generali;

11) aprobă regulamentele interne și fișele de post pentru angajați;

12) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu personalul Centrului de Stat în condițiile prevederilor normative în domeniul muncii;

13) organizează sistemul de control intern managerial și auditul intern în cadrul Centrului de Stat;

14) stabilește sarcinile și responsabilitățile directorului adjunct, conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Centrului de Stat;

15) asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniului Centrului de Stat în conformitate cu principiile bunei guvernări, prevăzute în Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014;

16) asigură transparența în activitatea Centrului de Stat, prin plasarea pe pagina web oficială a raportului anual de activitate și a altei informații de interes public;

17) elaborează și prezintă spre aprobare fondatorului structura și efectivul-limită ale Centrului de Stat;

18) exercită alte sarcini delegate de către fondator și Consiliu referitoare la activitatea Centrului de Stat.

 

La funcţia de director executiv poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are capacitate deplină de exercițiu;

3) are studii superioare în domeniile aferente ale Centrului;

4) are experiență relevantă de cel puțin un an în domeniul de activitate specific sau conex funcției pentru care se organizează concursul;

5) cunoaște limba de stat;

6) cunoaște  o limbă de circulație internațională la nivel de comunicare;

7) nu are antecedente penale;

8) este apt de muncă.

 

Documentele se depun în copii, însoțite de originale la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, adresa –mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1202, personal sau prin intermediul unui reprezentant,  pînă la data de 3 august 2021, ora 1600.

 

Dosarele de concurs vor cuprinde următoarele documente:

1) cererea de participare la concurs;

2) scrisoarea de motivație;

3) curriculum vitae (CV) perfectat după modelul Europass;

3) copia actului de identitate;

4) copiile diplomelor de studii;

5) copia carnetului de muncă sau, după caz, actelor care atestă vechimea în muncă și ocuparea funcțiilor respective;

6) certificat de cazier judiciar;

7) certificatul medical;

8) proiectul managerial, pentru 5 ani;

 

Cheltuielile pentru organizarea concursului (publicarea anunțului, informației privind concursul) sunt suportate de organizatorul concursului. Cheltuielile pentru participare la concurs (deplasarea la locul de desfășurare a concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe acte etc.) sunt suportate de participanții la concurs

 

Informaţii suplimentare  la tel.: 022-20-45-83, 022- 20-45-75;

Persoana responsabilă – Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane.

14.07.2021