Fondul Ecologic Național

  

 

(Anulat)

 

 

Ordinul Ministerului Agrciculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr.225/2020 de modificare a ordinului Ministerului Mediului nr.73/2013

 


 

Regulamentul de administrare a Fondului Ecologic Național 

 


Raport privind activitatea Fondului Ecologic Naţional în perioada 2010 – 2014 

 


Raport privind activitatea Fondului Ecologic Național în anul 2015 

 


Raport privind activitatea Fondului Ecologic Național în anul 2016 

 


  

Raport privind activitatea Fondului Ecologic Național în perioada 01.01.2018-31.12.2018

 


 

Raport privind activitatea Fondului Ecologic Național în perioada 01.01.2019-31.12.2019

 


 

Raport privind valorificarea surselor financiare ale Fondului Ecologic Național în anul 2020

 


 Proiecte:

 

Lista de proiecte finantate cu suportul Fondului Ecologic National, in domeniul alimentarii cu apa si canalizare. Documentul contine denumirea proiectului, locatia, beneficiarul, sumele aprobate, sumele transferate si sumele neaprobate/netrasferate, inclusiv si nivelul de finantare in procente.

 

PDF icon Lista proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic Naţional în anul 2020

 

Lista proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic Naţional în anul 2019

 

Lista proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic National în anul 2018

 

Lista proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic National în anul 2017

 

Lista proiectelor aprobate spre finanțare din Fondul Ecologic Național în anul 2016

 

Lista proiectelor aprobate spre finanțare din Fondul Ecologic Național în anul 2015

 

Lista proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic Naţional în anul 2014 

 

Lista proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic National in anul 2013 

 

Lista proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic National in anul 2012 


Lista proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic National in anul 2011
Fondul Ecologic Naţional a fost creat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din 26.09.98 în conformitate cu Legea privind protecţia mediului înconjurător (nr. 1515 din 16.06.1993), Legea pentru modificarea si completarea Legii privind protecţia mediului înconjurator (nr. 1539-XIII din 25.02.1998), legea privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1540-XIII din 25.02.1998) cu scopul de a acumula mijloace suplimentare pentru finanţarea activităţilor din domeniul mediului.


Cine poate solicita un grant?

Pot beneficia de granturi organele administraţiei publice locale, instituţiile, întreprinderile, organizaţiile  societăţii civile din Moldova.

Organizaţiile care deja beneficiază de un grant oferit de Fondul Ecologic Naţional şi sunt în curs de derulare a proiectului nu sunt eligibile. Organizaţiile care au beneficiat de un grant oferit de Fondul Ecologic Naţional şi au finalizat proiectul, dar nu au prezentat raportul financiar de asemenea nu sunt eligibile.


Domeniile de finanţare

- Finanţarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor şi planurilor naţionale de protecţie a mediului, standardelor şi normativelor, pentru construcţia şi participarea prin cote-părţi la construcţia obiectivelor de protecţie a mediului (inclusiv finanţarea lucrărilor de proiectare şi implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare, finanţarea lucrărilor de colectare şi sortare a deşeurilor şi susţinerea întreprinderilor de prelucrare sau de neutralizare a lor, finanţarea lucrărilor de ameliorare a calităţii bazinului aerian);

- Investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului efectuate la comanda Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, participarea prin cote-părţi la lucrările de cercetare-dezvoltare, elaborarea proiectelor zonelor protejate ale patrimoniului natural şi ale celui construit de importanţă naţională şi internaţională;

- Organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică, propagarea cunoştinţelor ecologice;

- Premierea specialiştilor, indiferent de apartenenţa departamentală (pînă la 1% din veniturile fondului), achitarea cheltuielilor pentru crearea bazei tehnico-materiale şi pentru ţinerea evidenţei statistice a fondurilor ecologice;

- Organizarea colaborării internaţionale în domeniul protecţiei mediului, inclusiv prin antrenarea specialiştilor străini la acordarea  asistenţei consultative, de expertizare, participarea reprezentanţilor ţării la activitatea convenţiilor ecologice internaţionale la care Republica Moldova este parte, achitarea cotizaţiilor de membru al organizaţiilor interstatale în domeniul protecţiei mediului, organizarea şi realizarea activităţilor de implementare a Convenţiei CITES (elaborarea permiselor CITES, procurarea timbrului special CITES etc.);

- Lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor de producţie, a altor situaţii ce pot aduce prejudiciu mediului;

- Acordarea de sprijin financiar organizaţiilor ecologiste neguvernamentale în baza unui program special de granturi pentru proiectele destinate protecţiei mediului.

Criteriile principale de selectare a proiectelor spre finanţare

Efectul ecologic, bine definit, evident şi concret măsurabil.

Disponibilitatea de toate documentele necesare.

Corespunderea activităţilor proiectului cu priorităţile fondului.

Durabilitatea şi continuitatea activităţilor.

Posibilitatea realizării proiectului în zona respectivă cu potenţialul uman şi tehnic indicat.

Existenţa cotei de participare (contribuţia financiară).

Aportul proiectului la educaţia ecologică a populaţiei şi promovarea politicii de protecţie a mediului.

Riscurile proiectului.


Cum se solicita un grant

Pentru solicitarea grantului e necesar de consultat GHIDUL solicitantului, care conţine compartimentele de finanţare, lista documentelor obligatorii pentru prezentare şi formularele pentru fiecare compartiment în parte.

Examinarea propunerilor de proiect

Propunerile de proiect eligibile vor fi supuse unei avizări din partea unei comisii de experţi independenţi din domeniul mediului selectaţi de către Consiliul de Administrare a Fondului Ecologic Naţional.

Experţii vor prezenta concluzii referitor la examinarea proiectelor şi vor propune proiectele alese pentru aprobare Consiliului de Administrare a Fondului Ecologic Naţional.

Propunerile de proiect care necesită prezentarea informaţiei suplimentare vor fi amînate pentru şedinţa următoare şi vor fi discutate numai în cazul cînd solicitanţii vor prezenta pînă la data stabilită informaţia solicitată de Fondul Ecologic Naţional, în caz contrar cererea respectivă se va respinge.

Organizaţiile, ale căror cereri de finanţare vor fi respinse vor fi anunţate în decurs de 10 zile de la şedinţa Consiliul de Administrare a Fondului Ecologic Naţional. Motivele deciziei negative nu se prezintă.

În cazul în care proiectul este acceptat pentru finanţare de către Consiliul de Administrare a Fondului Ecologic Naţional, solicitantul va primi împreună cu o scrisoare de înştiinţare şi un formular de contract, care devine legal după ce este semnat şi ştampilat de către beneficiar şi executant.

Solicitantul va primi banii numai prin transfer, se exclude orice tranzacţie în numerar sau prin cec.

La contract se anexează bugetul aprobat, conform căruia vor fi utilizate resursele financiare alocate de către FEN.

Responsabilii Fondului Ecologic Naţional vor efectua direct sau prin intermediul ATE controlul utilizării corecte a mijloacelor financiare de către beneficiar în cadrul proiectului.

Beneficiarul este obligat să prezinte fondului în termenele prevăzute în contract raportul intermediar şi cel final care sunt constituite din 2 părţi: raport narativ şi raport financiar.

Proiectul se va considera finalizat numai după ce raportul final va fi acceptat de către Consiliul de Administrare a Fondului Ecologic Naţional.