Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

"Extins 21.10.2020” Cerere de exprimare a interesului: Selectarea Specialistului în domeniul agriculturii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare 2021 – 2030.

 

În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), o atenție deosebită este atribuită sporirii capacităților de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, ce le va permite să depășească provocările critice de mediu, prin investiții într-o infrastructura rurală productivă. Programul are ca obiectiv și acordarea asistenței tehnice la elaborarea documentelor de politici și ajustarea politicilor naționale.

 

La moment MADRM a inițiat procesului de elaborare a Strategii Naționale pentru dezvoltarea sectorului de irigare 2021-2030.

 

În conformitate cu Planul de acțiune aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ca urmare a crizei profunde din sectorul agricol al Republicii Moldova, generată de condițiile de secetă din cauza schimbărilor climatice semnificative, precum și luarea în considerare termenul limită pentru implementarea Programului de gestionare a apei și de dezvoltare a hidroameliorării din Republica Moldova în perioada 2011 - 2020, se propune pregătirea unui nou document de politică pentru a stabili viziunea Republicii Moldova cu privire la sectorul irigare, sustenabilitatea infrastructurii de irigații și creșterea productivității agricole în perioada 2021 - 2030.

În acest sens, urmează a fi angajată o echipă de experți pentru a elabora documentul de politică și actul normativ pentru aprobarea acestuia, inclusiv analiza impactului reglementării. Experții vor colabora cu reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenției Apele Moldovei

Se prevede ca pentru elaborarea Strategiei va fi creată o echipă de experți compusă din: (i) Șeful echipei; (ii) expert hidrotehnic; (iii) expert in domeniul agriculturii; (iv) expert juridic; (v) expert în mediu și (vi) expert în pedologie.

 

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE A CONCURSULUI

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD anunță prezentul concurs pentru selectarea unui expert în domeniul agriculturii, care va activa impreună cu echipa de experți la elaborarea, prezentarea și promovarea Strategiei Naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2021-2030.

Scopul elaborării acestor documente rezidă în identificarea acțiunilor ce vor asigura dezvoltarea durabilă a sectorului și a unui management eficient al resurselor naturale aferente acestuia – reper important în identificarea problemelor majore din sector, dar și a unor soluții optime pentru rezolvarea acestora.

 

Responsabilitățile expertului:

- Expertul in agricultură va colabora îndeaproape cu liderul echipei pentru a finaliza obiectivele menționate mai sus și va îndeplini următoarele sarcini:

- Vă acorda asistență liderului echipei în elaborarea unui raport inițial care determină metodologia de elaborare (inclusiv structura documentului) a Strategiei și a planului de acțiuni cu termene specifice pentru livrabile;

- Va efectua o analiza a structurii terenurilor agricole în funcție de speciile cultivate;

- Va analiza structura actuală a terenurilor irigabile, cu segregare pe tipul de culturi agricole;

- Va elabora capitolul Strategiei, care analizează situația actuală a plantațiilor agricole pe baza tipurilor de culturi și estimarea suprafețelor irigabile necesare pentru perioada 2021-2030;

- Dezvoltarea obiectivelor specifice ale Strategiei orientate spre asigurarea sustenabilității în producția de culturi și stabilirea măsurilor pentru implementarea acestora într-un plan de acțiune;

- Va coordona activitățile cu șeful echipei, experții în mediu și știința solului și alți experți sectoriali;

- Furnizarea de analize în timp util și de înaltă calitate, precum și alte contribuții solicitate de șeful echipei și de alți experți sectoriali;

- Participă la întâlnirile organizate la Parlamentul Republicii Moldova sau la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru prezentarea progresului în elaborarea Strategiei;

- Va elabora prezentări în public a rezultatelor obținute, materialelor de sinteze pe domeniul analizat, și va asigura consultările publice a materialelor propuse in Strategie.

 

Cerințe de calificare a expertului:

  1. Studii superioare complete în Agricultură. Economie, hidro-ameliorare, inginerie agrară sau/și alte domenii relevante, deținător de cel puțin a diplomei de Master, sau grad științific de Doc, sau Doc. Habilitat;

  2. Cel puțin 5 ani de experiență în agricultură/hidro-ameliorare sau alte sectoare relevante;

  3. Experiență practică de conlucrare cu grupurile de producători și asociațiile de profil;

  4. Posedarea cunoștințelor ample a situației de producere, problemele, constrângerile în toate ramurile agriculturii, și perspectivele de dezvoltare;

  5. Experiență specifică, confirmată la elaborarea politicilor și documentelor strategice in domeniul agriculturii; Consultantul a participat la elaborarea a cel puțin un document de politici de dezvoltarea pentru instituțiile statului: strategie, program, foaie de parcurs;

  6. Capacitatea de a articula problemele în mod clar (scris și verbal) și de a recomanda soluții pentru autoritățile publice și factorii de decizie politică;

  7. Abilități excelente de comunicare în limba română și engleză, cunoaștere bună a limbii ruse (vorbite și scrise);

  8. Experiență în furnizarea de servicii de consultanță autorităților publice;

  9. Cunoașterea reglementările naționale de elaborare a actelor normative și a documentelor de politici, precum: Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Hotărârea Guvernului nr. 386 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;

 

 

Criterii de calificare, modelul scrisorii de exprimare a interesului le găsiţi publicate pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 52/20 PRRECI.

Consultantul va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare a consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației solicitate în formularul de concurs poate duce la descalificarea ofertei Dvs.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md