Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

„Extins 21.10.2020″Cerere de exprimare a interesului: Selectarea Liderul echipei de experți pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare 2021 – 2030”

În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), o atenție deosebită este atribuită sporirii capacităților de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, ce le va permite să depășească provocările critice de mediu, prin investiții într-o infrastructura rurală productivă. Programul are ca obiectiv și acordarea asistenței tehnice la elaborarea documentelor de politici și ajustarea politicilor naționale.

 

Actualmente MADRM a inițiat procesului de elaborare a Strategii Naționale pentru dezvoltarea sectorului de irigare 2021-2030.

 

În conformitate cu Planul de acțiune aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ca urmare a crizei profunde din sectorul agricol al Republicii Moldova, generată de condițiile de secetă din cauza schimbărilor climatice semnificative, precum și luarea în considerare termenul limită pentru implementarea Programului de gestionare a apei și de dezvoltare a hidroameliorării din Republica Moldova în perioada 2011 - 2020, se propune pregătirea unui nou document de politică pentru a stabili viziunea Republicii Moldova cu privire la sectorul irigare, sustenabilitatea infrastructurii de irigații și creșterea productivității agricole în perioada 2021 - 2030.

În acest sens, urmează a fi angajată o echipă de experți pentru a elabora documentul de politică și actul normativ pentru aprobarea acestuia, inclusiv analiza impactului reglementării. Experții vor colabora cu reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenției Apele Moldovei

Se prevede ca pentru elaborarea Strategiei va fi creată o echipă de experți compusă din: (i) Șeful echipei; (ii) expert hidrotehnic; (iii) expert in domeniul agriculturii; (iv) expert juridic; (v) expert în mediu și (vi) expert în pedologie.

 

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE A CONCURSULUI

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD anunță prezentul concurs pentru selectarea Liderul echipei de experți, care va coordona activitatea echipei de experți pe parcursul elaborării, coordonării și promovării Strategiei Naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2021-2030.

Scopul elaborării acestor documente rezidă în identificarea acțiunilor ce vor asigura dezvoltarea durabilă a sectorului și a unui management eficient al resurselor naturale aferente acestuia – reper important în identificarea problemelor majore din sector, dar și a unor soluții optime pentru rezolvarea acestora.

 

Responsabilitățile Liderului echipei:

- Liderul echipei va fi responsabil pentru coordonarea generală și controlul calității produselor livrate de echipa de experți. Se așteaptă ca ea / el să efectueze analiza și interpretarea datelor și să ofere îndrumare și ghidare în scopul realizării sarcinilor atribuite;

- Coordonează interacțiunea echipei cu părțile interesate și instituțiile relevante;

- Va realiza în timp util rezultatele solicitate in TdR;

- Va participă la întâlnirile organizatorice la Parlamentul Republicii Moldova sau la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului legate de elaborarea Strategiei;

- Va asigura realizarea unui proces participativ și transparent de elaborare a strategiei;

- Va oferi prezentări, rapoarte, note de informare la necesitate și la solicitare privind progresul de elaborare a strategiei.

- Liderul echipei va fi principalul responsabil pentru livrarea finală a documentului de politic elaborat de comun cu echipa de experți.

 

Cerințe de calificare pentru Liderul echipei:

  1. Studii superioare complete în Agricultură. Economie, hidro-ameliorare, inginerie agrară sau/și alte domenii relevante, deținător de cel puțin a diplomei de Master, sau grad științific de Doc, sau Doc. Habilitat;

  2. Cel puțin 10 ani de experiență în agricultură/hidro-ameliorare sau alte sectoare relevante;

  3. Experiență în gestionarea sarcinilor complexe și managment a echipelor multifuncționale;

  4. Experiență specifică, confirmată la elaborarea politicilor și documentelor strategice in domeniul agriculturii(în special în sectorul irigațiilor); Consultantul a participat la elaborarea a cel puțin un document de politici de dezvoltarea pentru instituțiile statului: strategie, program, foaie de parcurs;

  5. Capacitatea de a articula problemele în mod clar (scris și verbal) și de a recomanda soluții pentru autoritățile publice și factorii de decizie politică;

  6. Abilități excelente de comunicare în limba română și engleză, cunoaștere bună a limbii ruse (vorbite și scrise);

  7. Experiență în furnizarea de servicii de consultanță autorităților publice;

  8. Cunoașterea reglementările naționale de elaborare a actelor normative și a documentelor de politici, precum: Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Hotărârea Guvernului nr. 386 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice; 

Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă

 

Consultanții individuali din lista, care vor depune scrisorile de exprimare a interesului pentru participare la concurs vor fi evaluați în baza următoarelor criterii:

 

 

Criterii de apreciere

Punctaj

1

Calificarea și experiența generală:

Studii în domeniul solicitat: MSc, Doc.; Doc. Habilitat

Experiența profesională generală(numărul de ani de activitate),

Experiență în prestarea serviciilor de consultanță sau angajare in serviciu la autorităților publice, numărul de ani de activitate

25

10

 

10

 

5

2

Experiența specifică în calitate de expert independent:

oferirea asistenței consultative instituțiilor din sectorul public (în ultimii 5 ani), numărul de instituții căruia a fost acordate asistență consultativă

elaborarea politicilor și documentelor strategice in domeniul agriculturii, numărul de documente la elaborarea cărora a participat(în perioada 2010-2020)

elaborarea politicilor, documentelor strategice și actelor normative in domeniul irigării, dezvoltării infrastructurii de irigare, colectării și utilizării apei in agricultură, numărul de documente la elaborarea cărora a participat in ultimii 10 ani

experiență internațională in elaborarea politicilor, documentelor strategice și actelor normative in domeniul agriculturii, irigării sau altor domenii relevante, numărul de documente la elaborarea cărora a participat in ultimii 10 ani

65

 

 

10

 

 

30

 

 

5

 

 

 

 

 

 

10

3

Competențe:

cunoașterea limbilor română și rusă (engleza va constitui un avantaj)

10

 

TOTAL

100

 

 

Consultantul va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare a consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Scrisoarea consultantului de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea acestuia, completată conform modelului transmis concomitent cu Cererea de exprimare a interesului la Licitația 51/20 PRRECI.

 

Expresiile de interes vor fi transmise în electronic la adresa de mai jos până la 12.10.2020, extins până la 21 octombrie, ora 10:00

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației solicitate în formularul de concurs poate duce la descalificarea ofertei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md