Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

“Extins – Loturile: 1,2,3,4,5 – 03.11.2020” Invitație la licitație „Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentului la dotarea a 4 centre de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase, din cadrul întreprinderilor G.Ț. Ygrick – Grou

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) în calitate de finanțator, anunţă licitația în 7 loturi privind Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentului la dotarea a 4 centre de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase, din cadrul întreprinderilor G.Ț. Ygrick – Group, SRL Făguraș de Aur, SRL Regina Naturii și G.Ț. Dumitru Chitoragă în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), după cum urmează:

 EXTINS  - 03.11.2020

Lotul nr. 1: Dotarea centrului de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase din cadrul G.Ț. Ygrick – Group

1.1 Utilaj automat pentru fasonarea și ambalarea produselor curgătoare uscate în vrac

EXTINS  - 03.11.2020

Lotul nr. 2: Dotarea centrului de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase din cadrul G.Ț. Ygrick – Group

2.1 Utilaj de procesare a semințelor la rece și producerea uleiurilor (nuci, migdale, cătină, in, dovleac, altele)

EXTINS  - 03.11.2020

Lotul nr. 3: Dotarea centrului de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase din cadrul SRL Făguraș de Aur

3.1 Linie profesională de extragere a mierii

EXTINS  - 03.11.2020

Lotul nr. 4: Dotarea centrului de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase din cadrul SRL Făguraș de Aur

4.1 Topitor de ceară cu serpentină de apă și separator miere

EXTINS  - 03.11.2020

Lotul nr. 5: Dotarea centrului de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase din cadrul SRL Regina Naturii

5.1 Utilaj automat de umplere și închidere caserole cu produse vâscoase

Lotul nr. 6: Dotarea centrului de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase din cadrul G.Ț. ”Dumitru Chitoragă”

6.1 Mașină specializata pentru spălarea plantelor medicinale

Lotul nr. 7: Dotarea centrului de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase din cadrul G.Ț. ”Dumitru Chitoragă”

7.1 Mașină de împachetare a plantelor în pliculețe

 

Persoană juridică - rezident al Republicii Moldova.Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Experienţă în comercializarea utilajelor de  procesare de min. trei ani (min. un contract de livrare a utilajuluipentru fiecare din ultimii 3 ani);
 2. Deține contract de intenție și/sau alte documente ce confirmă colaborarea cu compania/le producătoare de utilaj de procesare.
 3. Asigură/confirmă serviciul de garanţie a utilajelor propuse.
 4. Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru utilajul livrat sau deține contract de colaborare cu producătorul în acest sens.
 5. Oferă serviciu de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a utilajelor procurate și mentenanța sau deține contract de colaborare cu producătorul în acest sens.
 6. Parametrii tehnici ai utilajelor/echipamentului propuse sunt în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în anunț și documentația de licitație.
 7. Și-a onorat obligațiile contractuale față de alți cumpărători în totalitate.

II Nu vor fi admise la concurs companiile care:

 1. depun ofertele din numele unui grup, asociații sau consorțium de companii;
 2. nu și-au indeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD;
 3. au exercitat sau au fost implicate în practici coercitive de complot, coruptie, frauda în raport cu UCIP IFAD;
 4. dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului de grant;
 5. fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului de grant;
 6. reprezentații cărora sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului de grant;

III Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:

 1. Formularul-cerere de participare la concurs (formular UCIP IFAD);
 2. Formularul Specificațiilor tehnice a utilajului (formular UCIP IFAD);
 3. Oferta de preț (formular UCIP IFAD);
 4. Declarația privind veridicitatea datelor prezentate (formular UCIP IFAD);
 5. Certificatul/decizia de înregistrare a companiei (copie autentificată);
 6. Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice (copie autentificată);
 7. Documente confirmative de descriere a parametrilor tehnici de la producător (copia parametrilor tehnici din Manualul de exploatare a utilajului) (copie autentificată);
 8. Copia contractului de intenție și/sau altor documente ce confirmă colaborarea DVS cu compania producătoare de utilaj de procesare ce au fost înaintate la concurs (copie autentificată);
 9. Copia contractelor de livrare a utilajului/echipamentului (minim cîte 1 contract pentru fiecare din ultimii 3 ani) (copie autentificată);
 10. Descrierea serviciului de asistenţa tehnică şi reparaţie a utilajului comercializate în cadrul întreprinderii (copie autentificată);
 11. Copia contractelor cu sub-contractorul pentru prestarea serviciilor de garanție și deservirea / echipamentului în perioada post-garanție (in caz daca nu prestează servicii proprii) (copie autentificată);
 12. Altele (după caz).
 13. Comisia de licitaţie nu va accepta oferta dacă:

a Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;

b Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;

c  Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;

d Ofertantul nu a specificat integral bunurile solicitate sau termenele de livrare;

14 Preţul indicat în ofertă va include într-o sumă unică:

a Preţul tehnicii agricole;

b Cheltuielilor de transport pînă la depozitul Beneficiarului;

c Instruirea personalului beneficiarului pentru exploatarea tehnici agricole.

Notă: Toate componentele supraenumerate urmează a fi incluse în sumă unică, fără specificarea separată a acestora.

d Opțiunile adiționale ale tehnicii agricole vor fi specificate într-o linie de cheltuieli separată;

Cererea de eliberarea a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresa: procurement@ucipifad.md.

15 Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) specificată încadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010). Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot separat.

16 Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

17 Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 27.10.2020,  extins pentru loturile: 1, 2, 3, 4, 5 până la 03.11.2020, ora 10.00.

Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate separat (1 original şi 1 copie) incluse într-un plic comun la fel sigilat cu specificarea pe acestea a numărului Lotului/lor (1-7) și Licitației (53/20 PRRECI) cu descrierea: „Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentului la dotarea a 4 centre de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase, din cadrul întreprinderilor G.Ț. Ygrick – Group, SRL Făguraș de Aur, SRL Regina Naturii și G.Ț. Dumitru Chitoragă în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI)”;

18 Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md.

19 UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.