Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

“Concurs prelungit până la 11.01.2021”

Cerere de exprimare a interesului: Servicii pentru evaluarea activității a 9 școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative și a unei scoli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii ecologice, elaborarea publicațiilor și organizarea unei conferințe în domeniul agriculturii conservative

 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP IFAD), a fost conceput pentru a acorda suport populației rurale în vederea sporirii veniturilor și a rezilienței economice și climatice. Unul dintre scopurile Programului este de a îmbunătăți capacitatea de adaptare a producătorilor agricoli la schimbările climatice prin promovarea și extinderea abordărilor agricole reziliente.

 

Cu suportul Programului au fost create 10 școli de câmp pentru fermieri (ȘCF) în domeniul agriculturii conservative (AC) și 1 SCF în domeniul agriculturii ecologice (AE). Cunoștințele și practica atât internațională, cât și locală în domeniul AC și AE sunt colectate în cadrul acestor școli și diseminate prin instruirea producătorilor agricoli în colaborare cu instituțiile de învățământ, cercetare și cele specializate în domeniul agriculturii și domenii relevante.

 

În acest context UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unei companii de consultanță care va dispune de o echipă de experți naționali și un expert internațional (în continuare numit prestator de servicii) pentru efectuarea unei evaluări a școlilor de câmp pentru fermieri (ȘCF) create în cadrul PRRECI, elaborarea a 3 publicații și organizarea Conferinței finale în domeniul agriculturii conservative.

 

Pentru realizarea contractului, Prestatorul de servicii va executa următoarele sarcini:

1.     Evaluarea activității ȘCF, identificarea istoriilor de succes, provocărilor și a lecțiilor învățate care va cuprinde următoarele sarcini: intervievarea prestatorilor de servicii și a experților implicați in servicii de consultanță și asistență tehnică ȘCF, a reprezentanților ȘCF etc. și elaborarea unui Raport de totalizare a activității 9 (nouă) ȘCF în domeniul AC  și 1 (una) SCF în domeniul AE în perioada 2015-2020.

2.     Elaborarea conținutului, a prezentării grafice (design) și imprimarea publicației „Istorii de succes, provocările și lecțiile învățate în domeniul aplicării TCLS în cadrul ȘCF” (30-40 de pagini) cu scopul diseminării rezultatelor activității ȘCF-lor;

3.     Organizarea unui Seminar informativ „Rezultatele evaluării activității ȘCF-lor: provocări, lecții învățate și istorii de succes în domeniul aplicării TCLS” cu participarea reprezentanților ȘCF și a altor părți interesate (reprezentanți ai MADRM, sectorului științific și academic, prestatorilor de servicii implicați la implementarea activităților în cadrul ȘCF, experți și practicieni în domeniu etc.);

4.     Elaborarea unui Ghid practic în domeniul agriculturii conservative (60 de pagini) și a unei broșuri (12 pagini) cu tematica ”Agricultura conservative - soluție indispensabilă pentru conservarea solului și adaptarea la schimbările climatice”.

5.     Organizarea și desfășurarea Conferinței finale în domeniul agriculturii conservative (1,5 zile – 12 ore).  

 

Prestatorul de servicii va realiza activitățile la capacitatea şi eficiența maximă, executând obligațiile sale cu toată diligența şi economia necesară, în conformitate cu procedeele şi practicile profesionale general acceptate și respectând prevederile contractului ce urmează să fie încheiat cu UCIP IFAD, prezentînd în termen următoarele livrabile:

 

 

N/o

Denumirea livrabilului

1

Planul de activitate detaliat pentru realizarea sarcinilor. Lista contactelor și graficul întrevederilor ce urmează să fie organizate în vederea desfășurării evaluării ȘCF. Proiectul structurii Raportului de totalizare a activității a 9 (nouă) ȘCF în domeniul AC și 1 (una) SCF în domeniul AE pentru perioada 2015-2020.

2

Raportul de totalizare a activității a 9 (nouă) ȘCF în domeniul AC și 1 (una) SCF în domeniul AE pentru perioada 2015-2020.

3

Versiunea finală a publicațiilor în limba română în format electronic Word și PDF (nu mai mult de 2 MB) pentru plasarea pe pagina web a UCIP IFAD și în versiunea machetată de tipografie. Publicațiile imprimate în tirajul solicitat. Planul de diseminare a publicațiilor.

4

Raport privind organizarea Seminarului informativ ”Rezultatele evaluării activității ȘCF-lor: provocări, lecții învățate și istorii de succes în domeniul aplicării TCLS”.

5

Raport privind organizarea Conferinței finale în domeniul agriculturii conservative.

6

Versiunea tradusă în limba engleză a publicației ”Istorii de succes, provocările și lecțiile învățate în domeniul aplicării TCLS în cadrul ȘCF”  în format electronic Word și PDF (nu mai mult de 2 MB) și Ghidul practic în domeniul agriculturii conservative în limba rusă  în format electronic Word și PDF (nu mai mult de 2 MB) pentru plasarea pe pagina web a UCIP IFAD și în versiunea machetată de tipografie și imprimată în tirajul solicitat.

 

Criterii minime de eligibilitate față de Companie/Consorțiul de companii:

  1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova.
  2. Experiență în prestarea serviciilor de consultanță, elaborare a publicațiilor, instruire, școlarizare în domeniul agriculturii de cel puțin 5 ani.
  3. Echipă de experți calificați conform subiectelor solicitate la concurs.

3.1  Liderul-ul echipei de experți cu minim 5 ani de experiență în coordonarea echipelor de experți/proiectelor.

3.2  Expert internațional în domeniul TCLS (tehnologii conservative de lucrare a solului) cu minim 7 ani de experiență în domeniu;

3.3  Expert național nr. 1 în domeniul TCLS cu minim 7 ani de experiență în domeniu; 

3.4  Expert național nr. 2 în domeniul TCLS cu minim 5 ani de experiență în domeniu; 

3.5  Expert național nr. 1 în domeniul analizei eficienței economice cu minim 7 ani de experiență în domeniu;

3.6  Expert național nr. 2 în domeniul analizei eficienței economice cu minim 5 ani de experiență în domeniu;

3.7  Expert național în pedologie nr. 1 cu minim 7 ani de experiență;

3.8  Expert național în pedologie nr. 2 cu minim 5 ani de experiență;

3.9  Organizator evenimente/asistent logistică cu minim 3 ani de experiență în domeniu;

 

Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă:

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Criterii de calificare

Punctaj maxim

  1. Profilul și experiența companiei în prestarea serviciilor de consultanță în domeniul agriculturii (anii de activitate)

Minim acceptabil – 5 ani

10

  1. Experiența companiei (din ultimii 5 ani) în elaborarea publicațiilor în domeniul agriculturii/implementării TCLS/ rezilienței climatice/protecției mediului/ alte domenii relevante sarcinii (numărul de publicații: manuale, ghiduri, broșuri cu indicarea denumirii și autorilor)

Minim acceptabil - 5 publicații

20

  1. Experiența companiei (din ultimii 5 ani) în realizarea seminarelor și activităților de instruire, organizarea conferinelor în domeniul  agriculturii/implementării TCLS/ rezilienței climatice/protecției mediului/ alte domenii relevante sarcinii (numărul de instruiri cu indicarea tematicii)

Minim acceptabil - 5 activități

20

  1. Liderul echipei de experți și lista experților pentru prestarea serviciilor solicitate (8 experți calificați + leader-ul echipei în corespundere cu cerințele din pct. Criterii minime al anunțului, a cîte 10 puncte pentru leader și 5 puncte pentru fiecare expert conform numărului anilor de experiență în activități similare concursului)

50

 

Prestatorul va realiza sarcinile incluse in activitate în termenul limită de 22 martie 2021, fără posibilitate de extindere a perioadei de implementare. În vederea implementării în termen a activităților, Prestatorul va planifica realizarea activităților și va efectua aranjamentele necesare pentru implementarea concomitentă a acestora.

 

Compania va fi selectată în conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 56/20 PRRECI.

 

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 31.12.2020, 11.01.2021 ora 17:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 56/20 PRRECI”.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md