Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Legea privind substanțele chimice – un pas important pentru protecția mediului și a sănătății umane

Published on: J, 02/21/2019 - 14:12

Pe 15 februarie 2019, publicată Legea nr. 277 din 29 noiembrie 2018 privind substanțele chimice, a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Legea adoptată stabilește noile abordări de gestionare a substanțelor, amestecurilor și produselor chimice alineate la standardele europene și este direcționată la executarea, în mod coordonat, a angajamentelor asumate de Republica Moldova în urma ratificării tratatelor internaționale de mediu, ce reglementează substanțele chimice, stocurile și deșeurile acestora, precum și a Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte.

 

Fiind supus expertizei externe din partea parlamentarilor și experților europeni și transpunând prevederile generale a 13 acte europene, prezenta lege reprezintă următorul pas de creare a unui pachet general de acte normative pentru consolidarea cadrului legal coerent de management integrat al substanțelor chimice pe întreg ciclul de viață a acestora și deșeurilor periculoase, asigurând protecția mediului și sănătății populației în Republica Moldova.

 

Legea stabilește un cadru unic de reglementare și abordări de bază ale managementului substanțelor, amestecurilor și produselor chimice pentru plasarea pe piață a acestora, în vederea protecției mediului, sănătății omului, animalelor și altor organisme vii. Această lege se referă și la articole care conțin substanțele sau amestecurile chimice periculoase. Concomitent Legea creează o platformă de aplicare a cadrului Uniunii Europene prin preluarea sau transpunerea reglementărilor europene în domeniu, precum și platforma de transpunere a prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Respectiv, la intrarea în vigoare a Legii privind substanțele chimice va fi promovat și aprobat un șir de acte normative care nu au existat și actualmente nu există în Republica Moldova. Astfel, primul pas care va fi realizat se axează pe stabilirea treptată a unui sistem de clasificare, ambalare și etichetare a substanţelor și amestecurilor chimice, asigurînd, (prin implementarea Sistemului Global Armonizat al ONU privind clasificarea și etichetarea substanţelor chimice), informarea profesioniștilor și publicului larg în privința substanțelor și amestecurilor chimice și proprietăților acestora și, respectiv, reducerea riscurilor pentru mediul înconjurător și sănătatea umană. Stabilirea sistemului național de clasificare, ambalare și etichetare a substanțelor și amestecurilor va contribui și la consolidarea și implementarea cadrului normativ sectorial.

 

Prin articolul 17 Legea stabilește cerințele de interzicere și restricționare la producerea, introducerea pe piață și utilizarea de către persoanele fizice și juridice a substanțelor chimice periculoase și creează o platformă pentru elaborarea actelor normative în domeniul dat. Restricțiile se referă și la detergenții care nu corespund prevederilor prezentei legi și cadrului normativ aprobat în temeiul acesteia.  Necesită a fi menționat că actualmente respectivele reglementări ale detergenților nu există în ţara noastră, ceea ce nu contribuie la protecția mediului și sănătatea umană.

 

De asemenea, prin transpunerea în legislația națională a Regulamentului UE nr. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc, bazat pe prevederile Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor substanțe chimice periculoase și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, vor fi stabilite cerințele pentru exportul și importul produselor chimice care prezintă risc.

 

În baza Legii privind substanțele chimice și mecanismul de implementare a acesteia vor fi stabilite și alte reglementări ce țin de bune practici de laborator, metodele de testare a substanțelor chimice și deșeurilor acestora etc.

 

În rezultatul implementării în ansamblu a legislației în domeniul substanțelor chimice și deșeurilor va fi asigurată protecția consumatorului autohton prin intermediul cadrului legislativ corespunzător și prin asigurarea consumatorului cu bunuri și articole cu conținut de substanțe chimice care să corespundă standardelor europene. De asemenea, piața internă va fi asigurată cu produse chimice mai sigure ca rezultat al acțiunilor statului de a interzice plasarea pe piață a substanțelor şi amestecurilor chimice care prezintă risc pentru sănătatea umană și mediu și care au fost interzise la nivel internațional, precum și prin constrîngerea agenților economici de a respecta reglementările referitoare la etichetarea, clasificarea, ambalarea, depozitarea, comercializarea și utilizarea substanțelor chimice. În plus, armonizarea sistemului de clasificare și etichetare în Moldova va crea condiții favorabile pentru producătorii de substanțe și amestecuri din Moldova și facilitează posibilitatea de a acționa pe o piață globalizată.

 

Astfel, se anticipează diminuarea ratei de îmbolnăviri în rândurile angajaților datorate efectului negativ al substanțelor chimice care prezintă risc pentru sănătate, sporirea nivelului de productivitate a muncii ca urmare a reducerii îmbolnăvirilor la locul de muncă, cauzate de lipsa mecanismelor de informare și avertizare a pericolelor, precum şi micșorarea costurilor de asigurare socială pentru incapacitate de muncă pentru îmbolnăviri datorate neinformării populației cu privire la riscurile prezentate de unele produse chimice periculoase și a lipsei unui management integrat al substanțelor chimice.

 

Mai mult ca atît prin prevenirea plasării pe piață a substanțelor și amestecurilor chimice periculoase, și în special a celor bioacumulative și persistente, în mediu starea mediului ambiant se va îmbunătăți considerabil, iar în consecință va spori și calitatea vieții populației, animalelor şi altor organisme vii.

 

Pentru a asigura o trasabilitate durabilă în domeniul managementului integrat al substanțelor chimice Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a scos în evidență acest domeniu ca prioritar pentru Republica Moldova, care se regăsește în Strategia Națională de Dezvoltare ,,Moldova-2030” (Legea nr. 333/2018), pentru care va fi necesară atingerea țintelor, conform priorităților care vor fi stabilite pe termen mediu la nivel de țară.

 

Videocum să utilizăm în mod sigur aceste substanțe pentru a nu pune în pericol viața și sănătatea.  

 

https://osha.europa.eu/ro/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg&list=PLXgIzX4W16jeyZqtgfNVQulIJ5g11kfMa#action=share

 

Date de contact:

Direcția politici de management al

deșeurilor și substanțelor chimice

tel: 0 22 204 - 525